fbpx

Kto sme?

Spoločnosť BezAgenta.online s.r.o., sídlo: Maginova 1847/12, 949 01 Nitra, IČO: 55 218 342, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, Vl. č.: 59492/N, ako samostatný finančný agent na základe povolenia Národnej banky poskytuje služby finančného sprostredkovania v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „BezAgenta.online“).

Finančné sprostredkovanie poskytujeme online prostredníctvom:

Pri poskytovaní služieb a vykonávaní činností s tým súvisiacich spracúvame osobné údaje:

Bezagenta má určenú zodpovednú osobu (Data Protection Officer), ktorá je dostupná na emailovej adrese: dpo@bezagenta.online.

Ako nás kontaktovať?

Pokiaľ by ste mali k tomuto dokumentu nejaké pripomienky alebo otázky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať písomne poštou alebo emailom:

BezAgenta.online s.r.o.

Maginova 1847/12, 949 01 Nitra

dpo@bezagenta.online

Čo nájdete v tomto dokumente?

Dokument obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov klientov spoločnosti BezAgenta.online, ako aj návštevníkov a používateľov webovej stránky www.bezagenta.online alebo aplikácie app.bezAgenta.online.

Klientom je každá fyzická osoba, ktorá využíva služby finančného sprostredkovania poskytované spoločnosťou BezAgenta.online.

Tento dokument, okrem iného, obsahuje:

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je Vás možné identifikovať alebo môžete byť identifikovateľný.

Týmito údajmi môžu byť:

Vaše osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom cookies, ktoré používame na webovej stránke www.bezagenta.online a v aplikácii app.bezagenta.online.

Bližšie informácie k spracúvaniu cookies nájdete v samostatnom dokumente:

Spoločnosť BezAgenta.online využíva aj služby a aplikácie, ktoré nepatria spoločnosti BezAgenta.online. Tieto stránky a služby majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Ak použijete odkaz na stránky a aplikácie, ktoré nepochádzajú od našej spoločnosti, mali by ste si prečítať informácie o ochrane osobných údajov uvedených na týchto stránkach (napr. Facebook, TikTok, Instagram, Google Play Store, Apple Store).

S kým Vaše osobné údaje zdieľame?

Vaše osobné údaje môžu byť dostupné príjemcom, ako sú:

Dodávateľmi služieb sú:

Sumsub

BezAgenta.online používa softvér Sumsub na overenie Vašej identifikácie prostredníctvom tvárovej biometrie. Softvér overuje Vaše jedinečné identifikačné údaje na fotografii zo skenu Vášho občianskeho preukazu a súčasne na Vašej fotografii či fragmente videa vyhotovenej Vami v konkrétnom čase pri uzatváraní zmluvy na diaľku. Rovnako softvér na základe údajov z Vášho občianskeho preukazu preverí Vašu rizikovosť v súlade so zákonom o ochrane proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrane proti financovaniu terorizmu. Sumsub pri poskytovaní služieb BezAgenta.online používa servery uložené na území Európskej údaje a osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín. Informácie o spracúvaní osobných údajov Sumsub sú dostupné tu

RAYNET

BezAgenta.online používa CRM systém od českej spoločnosti RAYNET s.r.o. Do CRM systému sa prenášajú Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. CRM systém používa kryptovanie a šifrovanie. Slúži nám na riadenie vzťahov s klientami a poskytuje nám aj cloudové úložisko na bezpečné zálohovanie Vašich osobných údajov. V CRM systéme nespracúvame biometrické údaje, ale len podklady, ktoré slúžili na overenie Vašej identifikácie. Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti RAYNET s.r.o. sú dostupné tu

QUANDA

QUANDA poskytuje BezAgenta.online služby email marketingu a pomáha nám posielať hromadné emaily, či už servisné, poradenské alebo marketingové. Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti QUANDA sú dostupné tu

Touch4IT

Slovenská spoločnosť Touch4IT s.r.o. nám pomáha vyvíjať inovácie a programovať našu webovú stránku a webovú aplikáciu. Zamestnanci tejto spoločnosti majú prístup k Vašim osobným údajom (okrem biometrických údajov) výnimočne, pri individuálnom a krátko trvajúcom technickom zásahu do nášho systému. Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Touch4IT sú dostupné tu

Advokátska kancelária

Ak je to potrebné, využívame služby právnych zástupcov. V závislosti od prípadu, poskytujeme Vaše osobné údaje právnemu zástupcovi (advokátskej kancelárii).

Ďalšie používané služby

Pri používaní cookies využívame služby ďalších dodávateľov. Viac informácií nájdete v Zásadách používania cookies.

Ako zabezpečujeme zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov?

Osobné údaje spracúvame len v prípade, ak máme na to právny základ. Právnym základom spracúvania môže byť:

Zákonná povinnosť

Niektoré činnosti s Vašimi osobnými údajmi vykonávame na základe plnenia zákonných povinností. Zákony určujú, ktoré osobné údaje musíme spracúvať a v akom rozsahu. Poskytnutie Vašich správnych a aktuálnych osobných údajov je v tomto prípade povinné, pretože bez toho by sme si nemohli plniť zákonné povinnosti.

Realizácia zmluvy

Osobné údaje spracúvame na základe zmluvy, to znamená, že údaje potrebujeme spracúvať, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Na poskytnutie služby sú však niektoré osobné údaje potrebné. Preto neposkytnutie týchto osobných údajov môže viesť k tomu, že Vám naše služby nebudeme môcť poskytnúť

Oprávnený záujem

Keď máme vlastný obchodný alebo podnikateľský dôvod na použitie Vašich údajov, nazýva sa to oprávnený záujem. Ak spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu, informujeme Vás o tom v tomto dokumente. Ani v tomto prípade však nedochádza k porušovaniu Vašich práv a záujmov.

Súhlas

V niektorých prípadoch spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Keď spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, informujeme Vás o tom v čase ich získavania. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov pred jeho odvolaním.

Nasledujúca časť vysvetľuje zákonné dôvody pre všetky typy osobných údajov a všetky spracovateľské činnosti:

Prečo Vaše osobné údaje spracúvame, na akom právnom základe a ako dlho ich uchovávame?

Poskytovanie služby uzatvárania zmluvy na diaľku
Osobné údajeVaše osobné údaje získavame poskytnutím skenu osobného dokladu (občiansky preukaz alebo cestovný pas) na webovej stránke www.bezagenta.online.
 
Zo skenu osobného dokladu získavame na účel uzatvorenia zmluvy na diaľku tieto údaje: meno a priezvisko, titul, trvalé bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, telefónne číslo, emailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti.
 
Tieto osobné údaje poskytujeme správcovskej spoločnosti, s ktorou máte záujem uzatvoriť zmluvu.
ÚčelOsobné údaje spracúvame na účel predkladania ponúk, uzatvárania zmlúv, výkonu ďalších činností smerujúcich k uzatvoreniu zmluvy, poskytovania odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientom, spolupráce pri správe uzatvorenej zmluvy.
Právny základZmluva
Zákon (zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Ako dlho údaje uchovávame?Vaše osobné údaje uchovávame po dobu poskytovania finančného sprostredkovania, vrátane následnej starostlivosti o klienta a po dobu trvania sprostredkovaných finančných služieb, vrátane lehoty na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmenej však počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak osobitný predpis nestanovuje inak.
Komunikácia a starostlivosť o klienta alebo potenciálneho klienta
Osobné údajeVaše osobné údaje získavame pri vyplnení potrebných údajov a odoslaní formuláru na webovej stránke www.bezagenta.online alebo aj v rámci inej vzájomnej komunikácie.
 
Požadujeme titul, meno, priezvisko, emailová adresa, ako aj údaje potrebné na poskytnutie finančného sprostredkovania či inej služby  (napr. výpis z II. piliera).
ÚčelÚčelom spracúvanie údajov je poskytovanie finančného sprostredkovania alebo inej služby a starostlivosti o klienta, najmä posielaním servisných, informačných, motivačných alebo marketingových emailov.
Právny základOprávnený záujem na komunikácii s klientom a starostivosti o klienta pri finančnom sprostredkovaní alebo iných službách.
Zákon (zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Ako dlho údaje uchovávame?Vaše osobné údaje uchovávame po dobu poskytovania finančného sprostredkovania, vrátane následnej starostlivosti o klienta a po dobu trvania sprostredkovaných finančných služieb, najmenej však počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 
Pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy na diaľku nedôjde, Vaše osobné údaje na účel komunikácie a starostlivosti spracúvame po dobu 2 rokov odo dňa ich získania. Takéto používanie Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek namietať a my komunikáciu s Vami zastavíme aj pred uplynutím uvedenej doby.
Výkon starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
Osobné údajeVaše osobné údaje získavame pri overovaní Vašej identifikácie cez sken Vášho osobného dokladu. Ak je to v súlade so zákonom potrebné, požiadame Vás aj o vyhotovenie Vašej fotografie alebo fragmentu videa Vašej tváre
 
Vždy požadujeme osobné údaje uvedené na osobnom doklade a ak je to potrebné, aj fotografiu tváre alebo fragment videa tváre Výsledkom overenia identifikácie je tzv. potvrdenie o identifikácii.
 
Pri overovaní identifikácie používame technológiu, ktorá spracúva biometrické údaje Vašej tváre. Tieto osobné údaje spracúvame len s Vaším výslovným súhlasom. Biometrické osobné údaje sú spracúvané výlučne len v aplikácii Sumsub a nie sú prenášané do iných našich systémov alebo systémov našich dodávateľov.
ÚčelÚčelom je overenie identifikácie klienta v súlade so zákonom.
Právny základZákon (zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Ako dlho údaje uchovávame?Vaše osobné údaje uchovávame 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, najviac však ďalších 5 rokov na základe žiadosti Finančnej spravodajskej jednotky.
 
Pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy na diaľku, Vaše osobné údaje uchovávame 60 dní od ich získania. Toto je doba, po ktorú je Vaše overenie identifikácie platné a nemusíte ho opakovať, pokiaľ sa rozhodnete v tejto lehote zmluvu na diaľku uzavrieť.
Databáza klientov v CRM
Osobné údajeVaše osobné údaje získavame pri uzatváraní zmluvy na diaľku a overovaní Vašej identity podľa informácií vyššie a následne ich uchovávame v našom internom CRM systéme.
 
V CRM systéme uchovávame meno a priezvisko, titul, trvalé bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, telefónne číslo, emailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, sken osobného dokladu, potvrdenie o overení identifikácie.
ÚčelÚčelom je zabezpečenie riadenia vzťahov s klientami, ako je komunikácia, vybavovanie požiadaviek, poskytovanie služieb, ale aj na účel plnenia svojich zákonných povinností pri uchovávaní podkladov, na základe ktorých ste zmluvu na diaľku uzatvorili, ako aj to, že Vaša identifikácia bola overená. CRM systém nám pomáha aj pri riadení ochrany osobných údajov a pri uplatňovaní Vašich práv.
Právny základOprávnený záujem na riadení vzťahov s klientami.
Ako dlho údaje uchovávame?Vaše osobné údaje uchovávame v CRM systéme po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
Otázky a podnety cez formulár na webovej stránke
Osobné údajeVaše osobné údaje získavame pri odoslaní webového formuláru.
 
Požadujeme tieto údaje: meno a priezvisko, emailová adresa
 
Pri odosielaní webového formuláru nám v rámci Vašej otázky alebo požiadavky môžete uviesť aj ďalšie osobné údaje, ktoré spracúvame len na tento účel.
ÚčelÚčelom je vybavovanie požiadaviek návštevníkov webovej stránky.
Právny základOprávnený záujem BezAgenta.online na vybavovaní požiadaviek návštevníkov webovej stránky cez webový formulár.
Ako dlho údaje uchovávame?Odoslané webové formuláre uchovávame v prostredí webovej stránky po dobu 6 mesiacov od ich doručenia.
Sociálne siete a platformy (Facebook, Instagram, TikTok)
Osobné údajeVaše osobné údaje získavame od sociálnych sietí, ktorým ste svoje osobné údaje poskytli alebo ktoré ste zverejnili na našom profile alebo v správe.
Spracúvame len bežné osobné údaje.
ÚčelÚčelom je propagácia činností BezAgenta.online na sociálnych sieťach.
Právny základOprávnený záujem BezAgenta.online na prevádzkovaní profilu na sociálnej sieti, spracúvaní komentárov, reakcií a iných údajov, ktoré užívateľ sociálnych sietí poskytuje.
Ako dlho údaje uchovávame?Vaše osobné údaje uchovávame po dobu prevádzky nášho profilu na sociálnej sieti. Reakcie a komentáre môžete kedykoľvek sami zmazať alebo upraviť.
Posielanie noviniek emailom (Newsletter)
Osobné údajeVaše osobné údaje získavame odoslaním prihlasovacieho formuláru na našej webovej stránke.
Požadujeme tieto osobné údaje: emailová adresa
ÚčelÚčelom je posielanie noviniek a informácií z oblasti II. a III. dôchodkového pilieru, prípadne aj iných súvisiacich informácií.
Právny základSúhlas
Ako dlho údaje uchovávame?Osobné údaje spracúvame do odvolania Vášho súhlasu, max. po dobu 5 rokov od jeho udelenia.
Ochrana osobných údajov
Osobné údajeVaše osobné údaje získavame pri udeľovaní súhlasov, uplatňovaní práv, bezpečnostných incidentoch prípadne pri iných činnostiach v rámci plnenia zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov.
Spracúvajú sa bežné osobné údaje, najmä identifikačné a kontaktné.
ÚčelÚčelom je plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov.
Právny základZákon (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Ako dlho údaje uchovávame?Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.
Ochrana právnych alebo právom chránených záujmov
Osobné údajeOsobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu v závislosti od konkrétneho prípadu v rámci ktoréhokoľvek informačného systému BezAgenta.online.
ÚčelÚčelom je uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie našich právnych záujmov a nárokov prípadne právnych záujmov a nárokov tretej strany.
Právny základOprávnený záujem BezAgenta.online na ochrane svojich právnych nárokov a záujmov alebo právnych nárokov a záujmov tretej strany.
Ako dlho údaje uchovávame?Vaše osobné údaje spracúvame do uplynutia príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty, najviac však jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade uplatnenia práva v závere takejto lehoty.

Prenos údajov do tretích krajín

K prenosu údajov do tretích krajín môže dochádzať prostredníctvom poskytovateľov cookies a niektorých služieb, ako je Google, Smartlook, Cookiebot, Facebook, TikTok a Instagram.

S používaním týchto služieb súhlasíte buď cez súhlas udelený s používaním príslušných cookies na našej webovej stránke alebo v aplikácii alebo vytvorením si vlastného profilu na konkrétnej sociálnej sieti.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získame prevažne priamo od Vás, a to pri návšteve našej webovej stránky/mobilnej aplikácie a prejavení záujmu o naše služby.

Pokiaľ osobné údaje nie sú získané priamo od Vás, ide o osobné údaje, ktoré ste poskytli našim partnerom (Google, Facebook, Instagram, TikTok a pod.). Pri poskytovaní osobných údajov ste boli informovaný, že tieto údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám.

Osobné údaje detí

Naše služby neposkytujeme osobám mladším ako 16 rokov.

Vedome osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nezískavame, pokiaľ:

Ak ste rodič alebo opatrovník a domnievate sa, že Vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje bez Vášho súhlasu, kontaktujte nás a my podnikneme kroky potrebné na vymazanie jeho osobných údajov z našich systémov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

BezAgenta.online VYKONÁVA automatizované rozhodovanie vrátane profilovania v rámci behaviorálnej reklamy len s Vaším súhlasom.

Bezpečnosť osobných údajov

Zaviedli sme primerané technické, organizačné a fyzické opatrenia.

Naším cieľom je ochrana Vašich osobných údajov pred:

Chránime Vaše osobné údaje pred zneužitím vhodnými a dostupnými prostriedkami. Osobné údaje uchovávame v chránených priestoroch, miestnostiach, úložiskách alebo systémoch. Prístup k týmto priestorom je obmedzený, vopred určený a vždy kontrolovaný.

Raz ročne vyhodnocujeme postupy pri získavaní a spracúvaní osobných údajov. Ak zistíme, že niektoré postupy sú zastarané, zbytočné alebo sú neúčinné, okamžite vykonáme nápravu.

Okamžite riešime každý bezpečnostný incident. Ak je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, vždy Vás o tom informujeme. Budeme Vás informovať aj o opatreniach, ktoré sme prijali na nápravu. Každý incident je zaznamenaný. O každom závažnom incidente informujeme dozorný orgán.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame?

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať ohľadom nasledujúcich práv:

Ak si chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, pošlite nám e-mail na adresu dpo@bezagenta.online.

Vašu žiadosť vybavíme čo najskôr maximálne však do 30 dní. V prípade potreby si od Vás vyžiadame ďalšie informácie na overenie Vašej identity. Ak je Vaša žiadosť komplikovaná alebo ak ste podali veľa žiadostí, môže nám to trvať dlhšie. Ak nám odpoveď bude trvať dlhšie ako mesiac, budeme Vás informovať.

Získanie kópie Vašich osobných údajov (alebo uplatnenie akýchkoľvek iných práv) je bezplatné. Môžeme si však účtovať primeraný poplatok, ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, opakovaná alebo neprimeraná.

Sťažnosť dozornému orgánu

Spoločnosť BezAgenta.online plne rešpektuje Vaše práva.

Ak sa však domnievate, že sme sa dostatočne Vašimi sťažnosťami nezaoberali, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

statny.dozor@pdp.gov.sk

Zmeny v Zásadách o spracúvaní osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť tieto informácie, zmeny zverejníme na tejto adrese webovej stránky a v aplikácii.

Posledná zmena bola vykonaná 9.06.2023