fbpx

Informácie pre klienta

Oprávnenie na finančné sprostredkovanie

Spoločnosť BezAgenta.online s.r.o., so sídlom Maginova 1847/12, 949 01 Nitra, IČO: 55 218 342 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 59492/N vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, starobného dôchodkového sporenia doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej aj len ako “SFA“), a to ako samostatný finančný agent na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 100-000-477-493/NBS1-000-082-280 (https://subjekty.nbs.sk), zapísaný pod registračným číslom 272775 podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako “Zákon o finančnom sprostredkovaní“).

Spracúvanie osobných údajov

SFA pri poskytovaní svojich služieb spracúva osobné údaje klientov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení korigenda a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov sú trvalo dostupné a pravidelne aktualizované na www.BezAgenta.online.

Majetkové prepojenie

SFA nemá kvalifikovanú účasť na základom imaní alebo na hlasovacích právach žiadneho svojho podriadeného finančného agenta a ani žiadnej finančnej inštitúcie, s ktorými má SFA uzatvorené príslušné zmluvy. Zároveň žiadna finančná inštitúcia alebo osoba ovládajúca túto finančnú inštitúciu, s ktorou má SFA uzavretú zmluvu, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach SFA.

Právne následky uzavretia zmluvy

Uzavretím zmluvy vznikajú klientovi a finančnej inštitúcii práva a povinnosti uvedené v zmluve a v príslušných všeobecných a osobitných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ide najmä o práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s finančným plnením, ktoré závisia od dohodnutého predmetu a obsahu zmluvy. Dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj ďalšie zmluvné podmienky je možné meniť len spôsobom a postupom dohodnutým v zmluve alebo na základe ďalšej dohody zmluvných strán. Predčasné ukončenie zmluvy alebo porušenie dohodnutých zmluvných práv a povinností niektorou zo zmluvných strán, môže mať negatívne následky spočívajúce v uplatnení zmluvne dohodnutých alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanoveným nárokom. Ak klient poruší pravidlá a postupy dohodnuté pred podpisom zmluvy, o ktorých bol vopred informovaný, a s ktorými vyslovil pred podpisom samotnej zmluvy súhlas, môže dôjsť aj k nenaplneniu očakávaných finančných cieľov a zámerov, kvôli ktorým bola zmluva uzavretá.
Pokiaľ ide o uzavretie zmluvy v rámci starobného dôchodkového sporenia, klient sa na základe zmluvy a jej zápisu v registri vedenom Sociálnou poisťovňou stáva sporiteľom na starobnom dôchodkovom sporení (ďalej aj len ako “SDS“) (tzv. 2. pilier dôchodkového zabezpečenia v SR) a vznikajú mu práva a povinnosti v zmysle zmluvy, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako “Zákon o SDS“), štatútu a prospektu dôchodkového fondu, v ktorom sa rozhodne sporiť. SDS je sporením, ktorého účelom je spolu s dôchodkovým poistením podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti. Účasťou na SDS sa sporiteľovi zodpovedajúcim spôsobom znižujú nároky zo starobného poistenia. SDS je sporením v dôchodkových fondoch spravovaných súkromnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (ďalej aj len ako “DSS“).

Riziká poskytnutej finančnej služby

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Investícia môže nielen nepriniesť výnosy, ale aj stratiť svoju základnú hodnotu. Predpokladaná výnosnosť cenného papiera je len odhadom, založená na skúsenostiach, minulom výnose, porovnaním s podobnými cennými papiermi, na analýze podkladového aktíva, alebo na predpovediach, vyplývajúcich z poznania ekonomiky; predpoklad nie je nikdy garantovaným výnosom. Garantovaný výnos alebo záruku, že investícia nebude stratová, môžu poskytnúť len produkty, ktoré to majú v zmluve jednoznačne uvedené spolu so spôsobom a mierou garancie. Čím vyššia je výnosnosť produktu, tým je zvyčajne vyššia volatilita (kolísanie) ceny (návratný pokles ceny) a tým vyššie je aj riziko straty (nenávratný pokles ceny). Ak príspevky účastníka boli daňovo zvýhodnené a účastník nedodržal podmienky na daňové zvýhodnenie, je povinný dodaniť takto zvýhodnené príspevky.

Spôsob a systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska a iných súvisiacich mechanizmov. Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Takto rizikovo orientovaný dohľad zameraný na analýzu a vyhodnocovanie kvantitatívnych ukazovateľov dohliadaných subjektov, medzi ktoré napr. patrí splnenie kapitálových požiadaviek, vyššia kvalita ohodnocovania rizík, efektívna alokácia kapitálu, je vykonávaný nad bankovníctvom, platobnými inštitúciami, inštitúciami elektronických peňazí, trhom cenných papierov, poisťovníctvom, dôchodkovým sporením, finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom. Funkčnými mechanizmami ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie sú Fond na ochranu vkladov zriadený zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Garančný fond investícií zriadený zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré poskytujú náhrady za nedostupné klientske vklady a majetok.

Odplata dss

DSS má nárok na odplatu za správu dôchodkového fondu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a štatútu dôchodkového fondu, ktorý je prílohou k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Sťažnosti a riešenie sporov

Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania prostredníctvom pošty alebo kuriérnej služby na adresu sídla SFA (Maginova 1847/12, 949 01 Nitra) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu office@bezagenta.online. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže SFA predĺžiť lehotu na jej vybavenie najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a dôvodoch predĺženia je SFA povinný upovedomiť klienta. Osobitnými predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sa rozumejú zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné obrátiť sa na vecne príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov uvedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (https://www.mhsr.sk/).

Odmena za finančné sprostredkovanie

V prípade sprostredkovania SDS, má SFA zo strany DSS nárok na odmenu/províziu, ktorá nesmie presiahnuť 8% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o SDS vrátane jej zmien. V ostatných prípadoch má SFA nárok na peňažné plnenia vo forme provízií, odmien, príspevkov za výkon finančného sprostredkovania. Na základe požiadavky klienta je SFA povinná jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovať klienta aj o výške odmeny. SFA nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie.

Zmluvy s finančnými inštitúciami

SFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomných zmlúv s viacerými finančnými inštitúciami, ktoré majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená týchto finančných inštitúcií (dôchodkových správcovských spoločností) sú uvedené na webovej stránke NBS: https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/dochodkove-sporenie/starobne-
dochodkove-sporenie-ii-pilier/zoznam-subjektov/.

Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku

SFA v zmysle § 4 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje klienta o nasledovnom. Poskytovateľom finančnej služby je príslušná DSS, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle NBS (https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym- trhom/dohlad/dochodkove-sporenie/starobne-dochodkove-sporenie-ii-pilier/zoznam- subjektov/) a ktorých bližšie údaje sú dostupné na webovom sídle obchodného registra (www.orsr.sk). Finančným agentom vykonávajúcim finančné sprostredkovanie SDS je SFA. Orgánom dohľadu je Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančnej služby sú dostupné v príslušných všeobecných podmienkach a návrhu na uzavretie zmluvy. SFA oboznámi klienta pred uzavretím zmluvy o SDS (i) s kľúčovými informáciami, a to v dostatočnom časovom predstihu, (ii) so štatútom dôchodkového fondu, (iii) so správou o hospodárení s majetkom každého dôchodkového fondu, ktorý DSS vytvára a spravuje, a (iv) so správou o hospodárení DSS. Poskytnuté údaje majú platnosť 30 dní od obdržania danej informácie, a to za predpokladu, že žiadna z DSS nepristúpi k zmene svojich zmluvných obchodných podmienok v tomto časovom rozmedzí.
Náležitosti zmluvy o SDS upravuje § 64 ods. 9 Zákona o SDS. Od zmluvy o SDS nemožno podľa § 64 ods. 12 Zákona o SDS odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou zmluvných strán; Zákon o SDS upravuje situácie, kedy zmluva o SDS zaniká (napr. úmrtím sporiteľa, prestupom sporiteľa z jednej DSS do inej DSS, zánikom právneho postavenia sporiteľa a pod.). Zmluvný vzťah s klientom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípadných sporoch bude rozhodovať vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Komunikačným jazykom vo vzájomnom styku je slovenský jazyk.

Potvrdenia, vyhlásenia a súhlasy klienta

Klient vyhlasuje a potvrdzuje, že pred vykonaním finančného sprostredkovania bol informovaný, že finančná služba je odplatná a finančný agent za ňu dostáva peňažné plnenia vo forme provízií, príspevkov alebo odmien podľa províznych podmienok. Klient bol informovaný o možnosti informovať sa na výšku peňažného resp. nepeňažného plnenia a v prípade požiadavky bol klient vyčerpávajúcim, zrozumiteľným, presným a jednoznačným spôsobom informovaný o výške. Klient potvrdzuje, že SFA ho presným a zrozumiteľným spôsobom informoval o všetkých finančných nákladoch súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou a že mu poskytol informácie o všetkých skutočnostiach nevyhnutných k jeho rozhodnutiu v zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Klient vyhlasuje, že berie na vedomie, že SFA nenesie zodpovednosť za neprimeranosť rizík a nevhodnosť zvolenej finančnej služby, ak bol klient upozornený zo strany SFA na nevhodnosť zvolenej zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Klient potvrdzuje správnosť a úplnosť všetkých ním uvedených údajov. Klient si je vedomý, že chýbajúce, neúplné, nepravdivé alebo neuvedené údaje môžu viesť k nedostatkom pri zostavovaní ponuky finančných služieb zo strany SFA a poskytnutá finančná služba nemusí byť pre klienta vhodná. Klient vyhlasuje, že tento obchod vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet, finančné prostriedky použité pri tomto obchode sú jeho vlastníctvom. Klient vyhlasuje, že bol v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím príslušnej zmluvy písomne oboznámený so všetkými dôležitými zmluvnými podmienkami a ďalšími dokumentmi vzťahujúcimi sa k poskytovanej finančnej službe, ako aj záznamom zachytávajúcim proces uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
Klient berie na vedomie, že vo veciach finančného sprostredkovania a vo veciach súvisiacich so sprostredkovanou službou, bude prebiehať komunikácia elektronicky, a to počas celej doby platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a/alebo spolupráce s SFA. Klient berie na vedomie, že akýchkoľvek informácie v rámci finančného sprostredkovania a/alebo v rámci sprostredkovanej finančnej služby (najmä poskytovanie predzmluvných informácií, posúdenia vhodnosti, súvisiacej zmluvnej dokumentácie a pod.) mu budú poskytované v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú v zázname o rokovaní s klientom, pričom klient vyhlasuje, že táto emailová adresa je aktuálna pravdivá a klient ju pravidelne využíva a/alebo aj prostredníctvom webového sídla SFA (www.BezAgenta.online), pričom klient vyhlasuje, že má pravidelný prístup k internetu.